Oceňování majetku

 

Kategorie majetku

 • věci movité
 • věci nemovité
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • obchodní závod (podnik)


Důvody pro ocenění vyplývající z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

 1. stanovení výše nepeněžitého vkladu,
 2. stanovení výše vypořádacího podílu,
 3. přezkoumání zpráv o vztazích mezi propojenými osobami,
 4. přezkoumání smlouvy o převodu a nájmu podniku,
 5. ocenění jmění,
 6. přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, rozdělení nebo přeměně,
 7. vyjádření k přiměřenosti ceny veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů, stanovení přiměřené ceny nebo směnného poměru cenných papírů při povinné nabídce převzetí nebo nabídce na odkoupení,
 8. stanovení hodnoty majetku při jeho převodu mezi spřízněnými osobami,
 9. stanovení výše peněžitého vypořádání hlavního akcionáře s ostatními akcionáři při zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře, nebo při vytěsnění (squeeze-out) drobných akcionářů.

 

Důvody pro ocenění ostatní

 • soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • správní řízení
 • dědické řízení
 • daňové řízení
 • veřejné dražby
 • zajištění úvěru
 • exekuce
 • konkurz
 • likvidace
 • pojištění
 • ocenění pohledávek
 • policejní vyšetřování
 • nároky ve stavebnictví (claimy)